Val2014

I en politik för det goda livet ingår kulturen!

http://markbladet.se

I Marks kommun är det Kultur- och fritidsnämnden (KFN) som har ansvar för att kommunens medborgare ska få del av kultur på lika villkor.
Det är fastslaget att nämndens verksamhet ska präglas av service och ett tydligt brukarperspektiv. Barnkonventionen och även jämställdhetsperspektivet ska be­aktas i planeringen så att ojämlikhet och diskriminering motverkas. Till detta har vi mindre än två procent av hela kommunens budget.

Effektiviseringskrav
Kommunstyrelsens arbetsutskott, där inte Vänsterpartiet är representerat, beslutade i mars 2014 om effektiviseringskrav och trots att Marks kommun gått med vinst på 87 miljoner så beslutade senare KFN:s samtliga ledamöter förutom (V) att:
• Halvera investeringsutrymmet för 2015.
• Genomföra nivåsänkningar i personal som kommer att drabba bibliotek, allmänkultur och museum samt förening och folkhälsa.
• Genomföra generella nivå­kostnadssänkningar i hela förvaltningen.

Stor oro
Vänsterpartiet anser att det inte finns något mer att spara på och vi reserverade oss för beslutet. Vi ser med stor oro på nerdragningen av verksamheten och på de påfrestningar för personalen det kommer att innebära.
Vi ville istället gå till Fullmäktige för att KFN skulle få ökade resurser för att behålla den befintliga verksamheten men fick som sagt inget stöd för det.
Vänsterpartiet vill istället föra en politik för utveckling och arbeta för att kultur- och fritidsutbudet ska vara jämställt och tillgängligt för alla. Vi vill också ge ökade resurser till biblioteken, bland annat för att öka öppettiderna och för att möta informationssamhällets krav och motverka klasskillnader.
Att satsa på Rydals Museum för att upprätthålla en hög konstnärlig och kulturell kvalité är en självklarhet samt att stödja kulturaktiviteter i de olika kommundelarna.

Utveckling
Vi tycker också att tillgänglighetsfrågorna bör uppvärderas samt att öka resurserna till folkhälsoarbetet för att utbilda både barn och vuxna i frågor som rör funktionshinder, jämställdhet och alla människors lika värde.
Dessa förslag ser vi som utveckling istället för avveckling av verksamhet. Vi vill också satsa på att ta bort kön till kulturskolan och på sikt göra den avgiftsfri samt att verka för att den öppna ungdomsverksamheten får fler fritidsledare och fler mötesplatser för unga i Mark.

Karin Jageby, Lena Persson (representanter för Vänsterpartiet i KFN)

Skriv en kommentar