Kommunfullmäktige

Huvudanförande i allmänpolitiskdebatt – Kommunfullmäktige 19 juni

Vad är ett läge för det goda livet?

Marks kommun – Läge för det goda livet… Detta är kommunens slogan, men vad innebär den egentligen? För Vänsterpartier ställer vår slogan krav på att vi som kommun tar vårt ansvar och levererar ett läge för det goda livet. För vår slogan införlivas inte av sig självt. För att detta ska ske krävs det handlingskraft och rätt politiska beslut.

Vänsterpartiet Mark är beredda att ta detta ansvar.

Härom månaden kom rapporten om att Socialnämnden redovisar en prognos som åter igen visar på ett kraftigt underskott utifrån budget. För Vänsterpartiet var detta absolut ingen nyhet. Nästan så vi tråkigt nog kan säga, vad var det vi sa… Ett så stort underskott så här tidigt på året är endast ett resultat av en aldeless för lågt satt budget. En budget som Vänsterpartiet i budgetdebatten i höstas ville höja. Då blev vi kallade båda det ena och det andra. Men idag står vi här alla med ett faktum. Ett faktum som hade kunnat motarbetas.

För att lösa denna problematik med ökade kostnader och inte tillräckligt stora inkomster har kommunen hitintills genomfört kraftiga osthyvel effektiviseringar, eller för att använda det rätta ordet, besparingar. Det går inte längre att skära ner mera utan det riskerar kraftiga försämringar av kvaliteten. Det är till och med så att det finns inget mer att spara på utan att vi riskerar att bryta mot lagen. Bryta mot lagen…

Det är detta faktum som vi hamnat i. Men hur tar vi oss ur det, hur når vi läget för det goda livet?

Vad Vänsterpartiet ser är det insatser som krävs. I dagsläget ser det inte ut som om regeringen kommer att ändra sin politik gällande stadsbidragen. Det som då återstår är att vi på kommunal nivå blir tvungna att använda de medel vi har för att öka våra intäkter. Detta är en insats som ger en ökad inkomst till kommunen på kort sikt. Denna inkomst ska användas till insatser som ger resultat både på kort och på lång sikt. För att verkligen få en kommun där läget för det goda livet råder behöver vi bli fler som får njuta av det. Vi behöver bli fler kommuninvånare och vi behöver bli vi fler kommuninvånare som har arbete.

Flera insatser som krävs fattas beslut om på högre nivå än i kommunen men mycket kan vi göra för att skapa en mer attraktiv kommun att leva, bo och arbeta i.

Till exempel:

  • Se till att nämnder får den budget de behöver för att kunna upprätthålla den lagstadgade kvaliteten men även bedriva ett utvecklingsarbete med högre ambitioner än vad bland anant lagen kräver.
  • Tillmötesgå fackens krav på lönehöjning om 4,5% för pedagoger för 2014 kombinerat med en ökad lärartäthet.
  • Fler specialpedagoger i förskola och skola
  • Anställ minst en Genuspedagog
  • Anställ fler fritidsledare till den öppna ungdomsverksamheten
  • Skapa en fungerande kollektivtrafik i hela kommunen. Gratis fritidskort för ungdomar i högstadie- och gymnasieålder.
  • Rusta upp kommunens vägar.
  • Bygg fler hyresrätter i hela kommunen, inte bara i centralorderna. Öka resurserna för renovering och energieffektivisering av befintliga bostäder.

Vi behöver även ta ett samlat grepp kring vissa utvecklingsfrågor till exempel funktionshinderfrågor, jämställdhetsfrågor och likabehandlingsfrågor.

Detta är en politik som ger ett tydligt besked. Detta är en politik för en kommun med läge för det goda livet…

Skriv en kommentar