Kommunpolitiskt program 2015-2018

Kommunpolitiskt program 2015-2018

INLEDNING

Vi vill ha en Marks kommun där jobben är trygga, kvinnor och män är jämställda, solidaritet och medmänsklighet, inte girighet, är drivkraften i samhällsutvecklingen och där ett miljötänkande är en självklarhet.

Alla Markbor, oavsett kön, etnicitet, funktionsnedsättning, sexuell läggning, religionstillhörighet eller ålder ska ha samma rättigheter och möjligheter. Vi menar att ett samhälle där rasism och homofobi får stå oemotsagda, aldrig kan bli tryggt för någon att leva i. Vi försvarar tydligt de demokratiska värdena och arbetar kraftfullt mot fördomar.

Vi har också under den gångna mandatperioden drivit en politik för en mer jämlik, jämställd och miljövänlig Marks kommun. Vi vet att som lokal organisation har vi både möjligheter och begränsningar. Vi förhåller oss till europaparlamentet, riksdagen och Västra Götalandsregionen och de beslut som fattas där. Ansvarsfördelningen är tydlig mellan kommun, region, stat och EU men påverkas också av partiet med sin representation på samtliga nivåer.

Under den kommande mandatperioden behöver vi göra stora satsningar på välfärd. Vi vet att Mark har alla förutsättningar för att bygga en framtid med solidaritet, rättvisa och medmänsklighet. Men målet kommer aldrig att nås utan Vänsterpartiet.

Dokumentet består av politiska mål.    Målen är uppdelade i samma struktur som Marks politiska organisation.  Det inleds med generella mål som gäller all kommunal verksamhet. Det efterföljs av nämndspecifika mål samt bolagsmål.

 

 

VÄNSTERPARTIET MARKS POLITISKA MÅL FÖR MANDATPERIODEN 2015-2018

 

Kommunstyrelse

 • Vi ska verka för att kommunen upprättar ett miljöstrategidokument
 • Vi ska arbetaför att ta hänsyn till miljön och ett kretsloppstänkande inför alla kommunala beslut
 • Vi ska arbeta för att öka effektiviseringen av energianvändning inom kommunens samtliga verksamheter med regelbunden uppföljning och rapportering av förbrukningen. El, fjärrvärme/hetvatten, drivmedel. Nämnd som bolag
 • Vi ska verka för att planerna på kommunens vindkraftverk fullföljs
 • Vi ska verka för en utbyggd kommunal kollektivtrafik
 • Vi ska arbeta för en gratis kollektivtrafik för pensionärer
 • Vi ska arbeta för reducerat kollektivtrafikspris för ungdomar
 • Vi ska verka för en renovering och utbyggnad av Viskadalsbanan
 • Vi ska verka för att upprätta en kommunal transportplan
 • Vi ska arbeta för direkt kollektivtrafiksanslutning till den kommande snabbtågsförbindelsen från Göteborg via Landvetter och Borås
 • Vi ska arbeta för att arbetet med jämställdhetsfrågor uppvärderas i Marks kommun
 • Vi ska arbeta för att arbetet med HBTQ-frågor uppvärderas i Marks kommun
 • Vi ska arbeta för att resurser fördelas rättvist mellan kvinnor och män och att fördelningen synliggörs i kommunens budget
 • Vi ska arbeta för utjämna orättvisa löneskillnader mellan kvinnor och män
 • Vi ska arbeta för att Mark kommun som arbetsgivare motverkar sexuella trakasserier och andra kränkningar
 • Vi ska arbeta för att Mark kommun fortbildar berörd personal om våld i nära relationer och hedersrelaterat våld
 • Vi vill stärka den lokala samhällsservicen i hela kommunen genom riktade insatser
 • Vi ska verka för en god tillgång till IT-infrastruktur
 • Vi ska verka för att alla gymnasieungdomar erbjuds feriejobb
 • Vi ska arbeta för att Marks kommun anställer fler personer med funktionsnedsättning
 • Vi ska arbeta för att Mark upphör med att utnyttja FAS3 och i stället ger personer i FAS3 annan anställning
 • Vi ska arbeta för att delade turer helt slopas i kommunens verksamhet
 • Vi ska verka för rätt till heltid för kommunens anställda
 • Vi ska verka för ökad arbetsplatsdemokrati
 • Vi ska verka för att heltidsnormen för kommunens anställda sänks, där målet är 6 timmars arbetsdag

 

Barn- och utbildningsnämnd

 • Vi ska verka för mindre barn- och elevgrupper i förskola, fritidshem och skola
 • Vi ska arbeta för att öka lärartätheten, till att börja med i skolans tidigaste årskurser
 • Vi ska verka för fler skolsköterskor, kuratorer och specialpedagoger på kommunens skolor
 • Vi ska verka för en skola och barnomsorg där barn från olika bakgrund möts för att motverka segregation
 • Vi ska satsa på modersmålsundervisning och studiehandledning på modersmålet
 • Vi säger nej till etablering av fler vinstdrivande friskolor i Mark
 • Vi ska arbeta för att personal i förskola och skola kontinuerligt fortbildas i genuspedagogik
 • Vi ska arbeta för att Mark erbjuder kommunal barnomsorg även på kvällar, nätter och helger
 • Vi ska arbeta för att resurser fördelas rättvist mellan flickor och pojkar i skola och barnomsorg
 • Vi ska arbeta för att elevdemokratin utvecklas

 

Kultur- och fritidsnämnd

 • Vi ska verka för fler mötesplatser för unga i Mark, i första hand vill vi satsa på Skene
 • Vi vill ge den öppna ungdomsverksamheten större resurser och fler fritidsledare
 • Vi vill vi satsa på att ta bort kön till kulturskola och på sikt göra den avgiftsfri
 • Vi vill arbeta för att kultur- och fritidsutbudet ska vara jämställt och tillgängligt för alla
 • Vi vill ge ökade resurser till biblioteken, för att möta informationssamhällets krav och motverka klasskillnader
 • Vi vill satsa på Rydals Museum för att kunna upprätthålla en hög kvalité
 • Vi vill stödja kulturaktiviteter i de olika kommundelarna
 • Vi vill utöka resurserna till folkhälsoarbetet genom att utbilda både barn och vuxna i frågor som rör jämställdhet och alla människors lika värde
 • Vi vill att kommunens folkhälsoarbete dessutom ska ge ökad förståelse för olika funktionshinder.
 • Vi ska arbeta för att uppvärdera frågorna kring tillgänglighetsfrågor i Marks kommun

 

Miljönämnd

 • Vi vill satsa mer resurser på förebyggande naturvård
 • Miljöfrågor ligger även under Kommunstyrelsen, Plan- och byggnadsnämnden, Teknik- och servicenämnden och Marks bostad AB Marks kraftvärme AB

 

Plan- och byggnadsnämnd

 • Vi ska arbeta för att kommunens samhällsplanering fokuseras på klimatsmarta lösningar
 • Vi ska arbeta för att införa jämställd stadsplanering
 • Vi ska arbeta för att nya bostadsområden planeras så att de innehåller blandade upplåtelseformer som hyresrätt, bostadsrätt och småhus
 • Vi ska arbeta för att all ny- och ombyggnad ska ske med stor hänsyn till miljön, biologisk mångfald, strandskydd och grönområden ska värnas

 

Socialnämnd

 • Vi ska verka för fler anställda inom den sociala verksamheten
 • Vi ska arbeta för att förbättra villkoren för dem som idag arbetar inom ”Daglig verksamhet”
 • Vi ska arbeta för att ge berörd personal ökade kunskaper om olika neuropsykiatriska funktionsnedsättningar
 • Vi ska arbeta för ett ökat ekonomiskt stöd till kvinnojouren

 

Teknik- och servicenämnd

 • Vi ska satsa på laddningsstationer för elfordon
 • Vi ska arbeta för utökat antal miljöfordon där majoriteten är gas/elhybrider
 • Vi ska arbeta för att tillagningskök där mat lagas från grunden finns på kommunens förskolor, skolor och boenden
 • Vi ska arbeta för att kommunens kök varje dag erbjuder ett vegetariskt alternativ på matsedeln
 • Vi ska arbeta för att kommunen köper miljö- och Fair Trade-märkta produkter
 • Vi ska verka för att alla upphandlingar av kommunal verksamhet byggs upp på ett sätt så att kommunen har full insyn i det arbete som sker i verksamheten samt kunna tillse att arbetsmiljön är god
 • Vi vill satsa på en kommunal lekpark i Kinna centrum
 • Vi ska arbeta för att införa ett Återbruk på Skene skog
 • Vi vill arbeta för att alla offentliga lokaler ska vara utrustade och tillgängliga även för personer med funktionsnedsättningar

 

Äldreomsorgsnämnd

 • Vi vill arbeta för att avveckla LOV (Lagen om valfrihet)
 • Vi vill arbeta för att driva all äldreomsorg i kommunal regi och säger nej till privata vinster i välfärden
 • Vi vill arbeta för öka brukarens valfrihet i äldreomsorgen genom att införa individuella val av insatser, så kallade”guldkantstimmar”
 • Vi vill arbeta för en utökad servicenivå i äldreomsorgen
 • Vi vill skapa fler särskilda boendeplatser och andra boendeformer, för att det skall bli en verklig valfrihet för de äldre
 • Vi vill arbeta för att tillagningskök byggs på fler äldreboenden
 • Vi ska verka för fler anställda inom äldre,- och socialomsorg
 • Vi vill arbeta för en generös och välutbyggd färdtjänst och ledsagarservice
 • Vi vill ge alla med färdtjänsttillstånd fria resor med kollektivtrafiken

 

Marks Bostads AB

 • Vi ska verka för ökad byggnation av hyresrätter som fyller behoven för ungdomar och flerbarnsfamiljer
 • Vi ska arbeta för att renoveringen av allmännyttans bostäder och områden fullföljs samt att detta leder till en ökat energieffektivisering

 

Marks Fastighets AB

 • Vi ska satsa på ökade resurser för underhåll av kommunens fastigheter

 

Mark Kraftvärme AB

 • Vi ska arbeta för att solceller installeras på offentliga byggnader i centrum
 • Vi ska arbeta för att solfångare monteras på kommunens byggnader utanför fjärrvärmeområdet
 • Vi ska verka för att lokal produktion av biogas och försök med biogrödor som råvaror ska starta
 • Vi ska verka för att produktion av energiskog startas på mark som är lämplig för detta