Kommunalt

Kommunalt

VÄNSTERPARTIET MARKS POLITISKA MÅL FÖR

MANDATPERIODEN 2015-2018

 

Kommunstyrelse

 • Vi ska verka för att kommunen upprättar ett miljöstrategidokument
 • Vi ska arbetaför att ta hänsyn till miljön och ett kretsloppstänkande inför alla kommunala beslut
 • Vi ska arbeta för att öka effektiviseringen av energianvändning inom kommunens samtliga verksamheter med regelbunden uppföljning och rapportering av förbrukningen. El, fjärrvärme/hetvatten, drivmedel. Nämnd som bolag
 • Vi ska verka för att planerna på kommunens vindkraftverk fullföljs
 • Vi ska verka för en utbyggd kommunal kollektivtrafik
 • Vi ska arbeta för en gratis kollektivtrafik för pensionärer
 • Vi ska arbeta för reducerat kollektivtrafikspris för ungdomar
 • Vi ska verka för en renovering och utbyggnad av Viskadalsbanan
 • Vi ska verka för att upprätta en kommunal transportplan
 • Vi ska arbeta för direkt kollektivtrafiksanslutning till den kommande snabbtågsförbindelsen från Göteborg via Landvetter och Borås
 • Vi ska arbeta för att arbetet med jämställdhetsfrågor uppvärderas i Marks kommun
 • Vi ska arbeta för att arbetet med HBTQ-frågor uppvärderas i Marks kommun
 • Vi ska arbeta för att resurser fördelas rättvist mellan kvinnor och män och att fördelningen synliggörs i kommunens budget
 • Vi ska arbeta för utjämna orättvisa löneskillnader mellan kvinnor och män
 • Vi ska arbeta för att Mark kommun som arbetsgivare motverkar sexuella trakasserier och andra kränkningar
 • Vi ska arbeta för att Mark kommun fortbildar berörd personal om våld i nära relationer och hedersrelaterat våld
 • Vi vill stärka den lokala samhällsservicen i hela kommunen genom riktade insatser
 • Vi ska verka för en god tillgång till IT-infrastruktur
 • Vi ska verka för att alla gymnasieungdomar erbjuds feriejobb
 • Vi ska arbeta för att Marks kommun anställer fler personer med funktionsnedsättning
 • Vi ska arbeta för att Mark upphör med att utnyttja FAS3 och i stället ger personer i FAS3 annan anställning
 • Vi ska arbeta för att delade turer helt slopas i kommunens verksamhet
 • Vi ska verka för rätt till heltid för kommunens anställda
 • Vi ska verka för ökad arbetsplatsdemokrati
 • Vi ska verka för att heltidsnormen för kommunens anställda sänks, där målet är 6 timmars arbetsdag

 

Barn- och utbildningsnämnd

 • Vi ska verka för mindre barn- och elevgrupper i förskola, fritidshem och skola
 • Vi ska arbeta för att öka lärartätheten, till att börja med i skolans tidigaste årskurser
 • Vi ska verka för fler skolsköterskor, kuratorer och specialpedagoger på kommunens skolor
 • Vi ska verka för en skola och barnomsorg där barn från olika bakgrund möts för att motverka segregation
 • Vi ska satsa på modersmålsundervisning och studiehandledning på modersmålet
 • Vi säger nej till etablering av fler vinstdrivande friskolor i Mark
 • Vi ska arbeta för att personal i förskola och skola kontinuerligt fortbildas i genuspedagogik
 • Vi ska arbeta för att Mark erbjuder kommunal barnomsorg även på kvällar, nätter och helger
 • Vi ska arbeta för att resurser fördelas rättvist mellan flickor och pojkar i skola och barnomsorg
 • Vi ska arbeta för att elevdemokratin utvecklas

 

Kultur- och fritidsnämnd

 • Vi ska verka för fler mötesplatser för unga i Mark, i första hand vill vi satsa på Skene
 • Vi vill ge den öppna ungdomsverksamheten större resurser och fler fritidsledare
 • Vi vill vi satsa på att ta bort kön till kulturskola och på sikt göra den avgiftsfri
 • Vi vill arbeta för att kultur- och fritidsutbudet ska vara jämställt och tillgängligt för alla
 • Vi vill ge ökade resurser till biblioteken, för att möta informationssamhällets krav och motverka klasskillnader
 • Vi vill satsa på Rydals Museum för att kunna upprätthålla en hög kvalité
 • Vi vill stödja kulturaktiviteter i de olika kommundelarna
 • Vi vill utöka resurserna till folkhälsoarbetet genom att utbilda både barn och vuxna i frågor som rör jämställdhet och alla människors lika värde
 • Vi vill att kommunens folkhälsoarbete dessutom ska ge ökad förståelse för olika funktionshinder.
 • Vi ska arbeta för att uppvärdera frågorna kring tillgänglighetsfrågor i Marks kommun

 

Miljönämnd

 • Vi vill satsa mer resurser på förebyggande naturvård
 • Miljöfrågor ligger även under Kommunstyrelsen, Plan- och byggnadsnämnden, Teknik- och servicenämnden och Marks bostad AB Marks kraftvärme AB

 

Plan- och byggnadsnämnd

 • Vi ska arbeta för att kommunens samhällsplanering fokuseras på klimatsmarta lösningar
 • Vi ska arbeta för att införa jämställd stadsplanering
 • Vi ska arbeta för att nya bostadsområden planeras så att de innehåller blandade upplåtelseformer som hyresrätt, bostadsrätt och småhus
 • Vi ska arbeta för att all ny- och ombyggnad ska ske med stor hänsyn till miljön, biologisk mångfald, strandskydd och grönområden ska värnas

 

Socialnämnd

 • Vi ska verka för fler anställda inom den sociala verksamheten
 • Vi ska arbeta för att förbättra villkoren för dem som idag arbetar inom ”Daglig verksamhet”
 • Vi ska arbeta för att ge berörd personal ökade kunskaper om olika neuropsykiatriska funktionsnedsättningar
 • Vi ska arbeta för ett ökat ekonomiskt stöd till kvinnojouren

 

Teknik- och servicenämnd

 • Vi ska satsa på laddningsstationer för elfordon
 • Vi ska arbeta för utökat antal miljöfordon där majoriteten är gas/elhybrider
 • Vi ska arbeta för att tillagningskök där mat lagas från grunden finns på kommunens förskolor, skolor och boenden
 • Vi ska arbeta för att kommunens kök varje dag erbjuder ett vegetariskt alternativ på matsedeln
 • Vi ska arbeta för att kommunen köper miljö- och Fair Trade-märkta produkter
 • Vi ska verka för att alla upphandlingar av kommunal verksamhet byggs upp på ett sätt så att kommunen har full insyn i det arbete som sker i verksamheten samt kunna tillse att arbetsmiljön är god
 • Vi vill satsa på en kommunal lekpark i Kinna centrum
 • Vi ska arbeta för att införa ett Återbruk på Skene skog
 • Vi vill arbeta för att alla offentliga lokaler ska vara utrustade och tillgängliga även för personer med funktionsnedsättningar

 

Äldreomsorgsnämnd

 • Vi vill arbeta för att avveckla LOV (Lagen om valfrihet)
 • Vi vill arbeta för att driva all äldreomsorg i kommunal regi och säger nej till privata vinster i välfärden
 • Vi vill arbeta för öka brukarens valfrihet i äldreomsorgen genom att införa individuella val av insatser, så kallade”guldkantstimmar”
 • Vi vill arbeta för en utökad servicenivå i äldreomsorgen
 • Vi vill skapa fler särskilda boendeplatser och andra boendeformer, för att det skall bli en verklig valfrihet för de äldre
 • Vi vill arbeta för att tillagningskök byggs på fler äldreboenden
 • Vi ska verka för fler anställda inom äldre,- och socialomsorg
 • Vi vill arbeta för en generös och välutbyggd färdtjänst och ledsagarservice
 • Vi vill ge alla med färdtjänsttillstånd fria resor med kollektivtrafiken

 

Marks Bostads AB

 • Vi ska verka för ökad byggnation av hyresrätter som fyller behoven för ungdomar och flerbarnsfamiljer
 • Vi ska arbeta för att renoveringen av allmännyttans bostäder och områden fullföljs samt att detta leder till en ökat energieffektivisering

 

Marks Fastighets AB

 • Vi ska satsa på ökade resurser för underhåll av kommunens fastigheter

 

Mark Kraftvärme AB

 • Vi ska arbeta för att solceller installeras på offentliga byggnader i centrum
 • Vi ska arbeta för att solfångare monteras på kommunens byggnader utanför fjärrvärmeområdet
 • Vi ska verka för att lokal produktion av biogas och försök med biogrödor som råvaror ska starta
 • Vi ska verka för att produktion av energiskog startas på mark som är lämplig för detta