Media

Vi vill satsa på barn och utbildning!

http://markbladet.se

Barn- och utbildningsnämnden hade sammanträde den 13 maj. En av punkterna gällde att fastställa flerårsbudgeten för perioden 2016-2019. I en omvärldsanalys drog förvaltningen slutsatser om vilka åtgärder som behöver vidtas för att nå målen med verksamheten.
Ett antal av dessa åtgärder skulle medföra en större ekonomisk ram för nämnden än vad som beslutats i tvåårsbudgeten för 2015-2016.
I omvärldsanalysen framgår det att åtgärderna är av en sådan vikt att en utökning av ramen för 2016 är befogad med hänsyn till verksamhetsmålen.

Uppnå rikets snitt
Som enda parti i barn- och utbildningsnämnden stöttade Vänsterpartiet förvaltningens kloka förslag på nödvändiga satsningar inom förskola och skola redan under kommande år. Förvaltningen vill bland annat att Marks kommun ska uppnå minst rikets snitt vad det gäller den ekonomiska satsningen per elev. Vidare vill förvaltningen att lönerna ska uppgå till minst snittet i Västra Götalandsregionen.
Vi vill påpeka vikten av satsningar för att uppnå visionen om att bli en av de 30 bästa skolkommunerna i Sverige.

Ansträngd verksamhet
Vi accepterar inte att de styrande i kommunen ytterligare skär ner inom en redan ansträngd verksamhet. Det är främst de barn och elever som redan i dag har det svårt som blir lidande vid fler nedskärningar.

För att kunna tillgodose behoven inom flera områden skulle det krävas ytterligare 10 Mkr vilket motsvarar drygt en procent av nämndens budget. Det anser vi att våra barn och unga är värda.
Kjell Andersson
och Malin Gemzell
för Vänsterpartiet i Barn-och utbildningsnämnden

Vår vision går längre och sker inte på andra verksamheters bekostnad

http://markbladet.se

Återigen har ”årets” allmänpolitiska debatt ägt rum i Marks fullmäktige, ämnet för debatten var tillväxt.
För mig är det givetvis samma sak som företagstillväxt och etablering av nya företag i Marks kommun. Med andra ord, arbetstillfällen för kommunens invånare.
Inom arbetarrörelsen har vi alltid försökt att knyta an till innovation och kunskapsutveckling. Den ska vara bred och progressiv och även delas av så många som möjligt.

Lägger ribban högre
Vi behöver kreativitet och spetskunskap för att utveckla moderna företag i en alltmer globaliserad konkurrens. För oss är det därför viktigt att påpeka att vi har en mycket kreativ region i vårt närområde. Göteborg med universitet och högskolor, spetsforskning inom både privat och offentlig verksamhet, kultur i många former. Närheten är så stor att Marks kommun måste självklart ta för sig av de utvecklingsmöjligheter som detta ger. Det innebär inte att vi arbetar för att få en högskola hit, men de som arbetar i en sådan miljö kan välja Marks kommun som bostadsort.
Vi lägger därför ribban mycket högre än Markalliansens pinsamt småttiga vision om ett basketgymnasium med riksintag, till ett pris som får andra kommunala verksamheter att skrumpna.

Vi har helt andra insikter om vad sant entreprenörskap och riktig företagsutveckling innebär. Det ska vara långsiktighet, klimatsmart och då handlar det om kunskap och utveckling. Då är det kommunal service, förskola och skola, ungdomsverksamhet och kommunikationer, bib­lio­teksverksamhet och kultur som avgör och styr män­niskors val av bostadsort.

Stora brister
Det är en gåta för oss att det ska vara svårt för kommunen att rekrytera och behålla välutbildade personal. Inom socialtjänstens område går personalen på knä, detsamma gäller inom äldreomsorgen. Inom skolans område har vi barn som väntar på stödinsatser. I debatt efter debatt påtalas att vår ekonomi är god! Men om man verkligen lyssnar på kommuninvånare och personalen kan det konstateras att i område efter område håller vi näsan ovanför vattenyta och många gånger lyckas vi knappt med det!

Är de välkomna?
I många av Göteborgs norra förorter bor några av de småföretagare som arbetar i Mark. Trångboddhet och segregation gör att människor skiljs åt i det svenska samhället och den oerhört kreativa potential som möten över kulturgränser innebär kan inte fullt ut utvecklas.
Det finns många som inget hellre önskar än att flytta ut från trångboddheten i Göteborgs förorter. En inflyttning till Marks kommun kan innebär ett oerhört resurstillskott för kommunen. Är också de välkomna hit? Efter debatten är jag tveksam.
Arthur Thiry
Gruppledare (V) och realist

Öppet brev till Markalliansen och kommunalråd Margareta Lövgren

http://markbladet.se

Samtliga partier i fullmäktige arbetar på en gemensam värdegrund. Här gäller respekt för mänskliga rättigheter och människors lika värde.
Detta är principer som vi aldrig kan lägga åt sidan, minst av allt om vi ska uppnå det goda livet i Mark för kommunens samtliga invånare. I den styrande majoritet, Markalliansen, ingår förutom m,c,mp fp och kd också Markbygdspartiet. Deras främsta företrädare är Henry Sandahl. Vi har nu de senaste dagar kunnat följa i massmedia hur Hr Sandahl avslöjar sin djupt rasistiska och ytterligt odemokratiska männi­skosyn. Vi fick höra och läsa om hans uttalanden kring det kommande flyktningboendet i Gullberg, och hans åsikter om asylsökare och religiösa konfessioner andra än sin egen. Vi utgår ifrån att hans förhållningssätt knappast delas av några andra partier inom Markalliansen.

Egentligen är det redan tillräckligt illa att alliansens samtliga nämndordföranden ger honom frihet att bryta sammanträdesformalia, så som har skett vid många tillfällen. Hans sätt att gräla med våra tjänstemän och bete sig allmänt ohyfsat på nämnd- och styrelsemöten har varit stötande att följa. När nu Hr Sandahl fortsätter på detta spår och har nedsättande åsikter om religioner andra än sin egen, måste vi inom V gå ut och vädja till de partier som stöder Hr Sandahl.  Det är dags för Er att sätta ner foten. Det räcker inte ta avstånd från hans uttalanden. Ni måste ta avstånd från hela hans beteenden. Det är inte värdigt ett demokratiskt arbete som vi tillsammans måste utföra. Kanske klarar ni av att ordna en majoritet i de flesta ärenden i alla fall.

 

För Vänsterpartiet Mark
Arthur Thiry
Gruppledare

Hand i hand för kärleken

http://markbladet.se/

”Två personer går hand i hand ner för en gata, ett annat par ger varandra en kärleksfull kyss, ett tredje par håller om varandra på en parkbänk.
Alla dessa par tycks på något underligt sätt provocera vissa människor så mycket att de tänker en nedvärderande tanke, fäller en kränkande kommentar eller till och med misshandlar dem.

Läs mer

Stoppa mäns våld mot kvinnor

http://markbladet.se

De flesta våldtäktsoffer är kvinnor och majoriteten av gärningsmännen är män.

Mäns sexuella våld mot kvinnor är ett stort samhällsproblem som, förutom att skada offren, leder till ökad ojämställdhet. Dagens våldtäktslagstiftning bygger på att gärningsmannen ska ha använt tvång mot offret för att övergreppet ska räknas som en våldtäkt.

Läs mer