Budget 2014-2017

Budget 2014-2017

Vänsterpartiet Marks alternativa Mål- och resultatplan 2014-2017

 

Med gemensamma hållbara krafter – Tar vi ansvar för vår allmänna välfärd

 

Inledning

Vänsterpartiet Mark vill se ett tryggt och värdigt samhälle byggt på omtanke och solidaritet, ett samhälle där vi ger människor möjligheter att växa och utvecklas, ett samhälle där människor får den vård och omsorg de har behov av, oavsett plånbok. Vi ser nu hur välfärden successivt monteras ned, där rapporterna om stora brister i både kvalitet och arbetsbelastning i kommunens verksamheter duggar tätt. Marks kommun står därför inför ett vägval.

Marks Kommun har under flera år genomgått ett ekonomiskt stålbad. Nämnder har tvingats att genomföra kraftiga nedskärningar vilket fått stora konsekvenser och satt djupa sår i verksamheten.

Samtidigt har Sverige en regering som hellre prioriterar sänkta skatter än välfärd. Mellan 2006 och 2014 har skatterna sänkts med ca 140 miljarder kronor samtidigt som de sammanlagda statsbidragen till kommunerna endast ökat med 5,2 miljarder i fasta priser under samma period. Regeringens skattesänkningar är därmed 27 gånger så stora som deras sammanlagda satsningar till välfärden i kommunsektorn.

Utvecklingen är dock ingen naturlag. Den är skapad av ideologiska skäl och kan därför förändras. De som betalar det högsta priset för denna politik är de som redan har det tuffast, de med förslitningsskador och värk, de som i förtvivlan söker jobb som inte finns, de som i sin demens sitter inlåsta utan någon att prata med, de skolbarn med tuffa hemförhållanden som saknar möjlighet till stöd i hemmet.

Med vår alternativa Mål- och resultatplan vill vi vända utvecklingen, sätta punkt för nedskärningarna och skapa goda förutsättningar för att i stället utveckla välfärden i vår kommun. Vi vill se ett Mark som verkligen innebär ”ett läge för det goda livet”!

Men för vänsterpartiet sträcker sig begreppet allmän välfärd mycket längre än till att handla om skola, vård och omsorg. Välfärden är så mycket mer. Välfärden omfattar allt det som vi gemensamt betalar för och som alla ska ha lika stor tillgång till oavsett plånbok. För oss är det viktigt att varje krona som vi gemensamt satsar på välfärd också ska gå dit och vi ser det därför som självklart att den ska vara fri från det privata vinstintresset!

Vänsterpartiet Marks alternativa Mål- och resultatplan omfattar därför satsningar inom skola, vård och omsorg men även inom kultur och fritid samtidigt som vi tar ansvar för ett hållbart samhälle genom satsningar på miljö i form av gratis kollektivtrafik och smarta energilösningar.

Vänsterpartiet Mark tar ansvar för ett Marks kommun med läge för det goda livet – med gemensamma krafter gör vi det möjligt!

 

 

Belopp i miljoner kronor (mnkr)

2014

2015

2016

2017

 

 

 

 

 

Skattehöjning   1 skr

60,0

60,0

60,0

60,0

Avskaffa   vårdnadsbidraget

2,40

2,40

2,40

2,40

Avdrag för VA   TSN

4,171

5,453

6,621

4,616

Fullmäktige,   partistöd och revision

-0,1

-0,1

-0,1

-0,1

Överförmyndarnämnden

-0,30

-0,30

-0,30

-0,30

Gratis   kollektivtrafik 65+ KS

-1,00

-1,00

-1,00

-1,00

Billigare kollektivtrafik för ungdomar 16-19 KS

-3,50

-3,50

-3,50

-3,50

Ett ökat   ramtillskott BUN

-15,00

-30,30

-30,50

-33,80

Barn/elever med behov av särskilt stöd BUN

-5,00

-5,00

-5,00

-5,00

Vårdnadsbidrags pengar till förskolan BUN

-2,40

-2,40

-2,40

-2,40

Ökade löner 2014: 2% 2015-17 1% från grund till totalt 4,5% BUN

-6,00

-3,00

-3,10

-3,20

Inför förskola/nattis och   fritids på obekväm arbetstid BUN

0,00

-0,8

-1,5

-1,5

Ökat tillskott till fler   fritidsledare K&F

-1,50

-2,00

-2,00

-2,00

Ökat tillskott till   Kulturskolan K&F

-2,00

-2,00

-2,00

-2,00

Ett ökat ramtillskott MN

-0,6

-0,6

-0,6

-0,6

Utökad energi- och klimatrådgivning PBN

-1,00

-1,00

-1,00

-1,00

Ett ökat ramtillskott SN

-29,933

-41,417

-54,698

-74,327

Ökat bidrag till Kvinnojouren   SN

-0,3

-0,3

-0,3

-0,3

Driftkostnad solceller TSN

0,00

-0,06

-0,06

-0,06

Skattetillskott VA TSN

0,00

0,00

0,00

-0,980

Kapitalkostnad för investering   av solceller TSN

-0,3

-0,3

-0,3

-0,3

Tillskott till VA TSN ur   kommunens överskott för 2013

-4,50

0,00

0,00

0,00

 

2014

2015

2016

2017

F.P.R

-0,1

-0,1

-0,1

-0,1

ÖVER.f

-0,30

-0,30

-0,30

-0,30

KS

-4,50

-4,50

-4,50

-4,50

BUN

-26,00

-39,10

-40,10

-43,50

K&F

-3,50

-4,00

-4,00

-4,00

MN

-2,00

-2,00

-2,00

-2,00

PBN

-1,00

-1,00

-1,00

-1,00

SN

-30,233

-41,717

-54,998

-74,627

TSN

3,871

5,093

6,261

3,276

 

Kalkyl Investeringsplanen
Förslag i mnkr

2013

Montering av   Solceller

-3,00

 

 

 

 

 

Utdebitering

Ger 2014-2017: 60 mnkr/år

 

En skattehöjning med 2014-2017: 1 skr

Ger 2014-2017: 60 mnkr/år

Förvaltningen har gett tydliga signaler på att de ekonomiska behoven på grund av de gångna årens effektiviseringar är kraftigt eftersatta. Dessutom visar prognosen att de kommande årens utgifter kommer att öka i obalans gentemot inkomsterna. Detta gör att vi inte ser någon annan utväg än att öka kommunens intäkter för att kunna möta framtidens behov av ekonomisk balans och positiv utveckling.

__________________________________________________________

 

Fullmäktige, partistöd och revision

2014-2017: 100 tkr

 

Ett ökat ramtillskott till revisionen

Kostar 2014-2017: 100 tkr/år

 • Ökade krav på revisionens omfattning och innehåll

___________________________________________________________

Överförmyndarnämnden

2014-2017: 300 tkr

 

Ett ökat ramtillskott

Kostar 2014-2017: 300 tkr/år

 • För att undvika att handläggningstiderna blir längre på grund av effektiviseringskrav

_________________________________________________________

 

Kommunstyrelsen

2014-2017: 4,5 mnkr/år

                

Gratis kollektivtrafik +65

Kostar 2014-2017: 1 mnkr/år

 • Gratis kollektivtrafik för pensionärer skapar större möjlighet för denna målgrupp att nyttja kollektivtrafiken. Denna grupp har generellt en låg månadsinkomst och detta förslag gynnar deras möjlighet att nyttja kollektivtrafiken istället för egen bil eller färdtjänst.

 

Billigare kollektivtrafik 16-19 år

Kostar 2014-2017: 3,5 mnkr/år

 • I en geografiskt stor kommun med många utspridda orter är det viktigt att ungdomar har möjlighet att med kollektivtrafik röra sig runt i kommunen. Då Västtrafik de senaste åren kraftigt ökat sina priser har det blivit svårt för familjer med en lägre socioekonomisk standard att ge sina barn denna möjlighet. Förslaget innebär därmed att samtliga ungdomar mellan 16-19 får billigare fritidskort.

___________________________________________________________

 

Barn och Utbildningsnämnden

2014: 26 mnkr / 2015: 39,1 mnkr / 2016: 40,1 mnkr / 2017: 43,5 mnkr

 

Ett ökat ramtillskott

Kostar 2014: 15,00 mnkr / 2015: 30,3 mnkr / 2016: 30,5 mnkr / 2017: 33,8 mnkr

 • Barn och Utbildningsnämnden är en av de nämnder som har de högsta kostnaderna samtidigt som dess behov i vissa fall är svårbedömda. Nämnden har haft en ekonomisk obalans de senaste åren. Detta har medfört kraftiga effektiviseringar som drabbat både barn, elever och personal hårt.  Samtidigt ökar kraftigt nämndens framtida behov. Det är viktigt att skapa förutsättningar för en säkrad framtida utveckling av nämndens verksamhet.

 

Avskaffa vårdnadsbidraget

Omfördelning av 2,4 mnkr som istället går till förskolan 2014-2017

 • Avskaffandet av      Vårdnadsbidraget och omfördelning av dess ram till förskolan.

 

Barn/elever med behov av särskilt stöd

Kostar 2014-2017: 5 mnkr/år

 • Då nämnden tidigare tvingats genomföra stora effektiviseringar har denna grupp drabbats hårt. Förslaget innebär därför att extra tillskott tillförs Barn/elever med behov av särskilt stöd.

 

Ökade löner 2014: 2% 2015-2017 1% från grund förslag. Till totalt 4,5%

Kostar 2014: 6 mnkr / 2015: 3 mnkr / 2016: 3,1 mnkr/ 2017: 3,2 mnkr

 • En lönehöjning med 4,5 procent ger bättre förutsättningar för att höja kvaliteten i skolan och för att säkra framtida kompetensförsörjning – vi vill kunna rekrytera de bästa men också se till att markungdomarna kan se läraryrket som ett attraktivt alternativ.

 

Inför förskola/nattis och fritids på obekväma arbetstider

Kostar 2015: 0,8 mnkr / 2016: 1,5 mnkr/ 2017: 1,5 mnkr

 • Idag är det många ensamstående föräldrar som arbetar på obekväma arbetstider. För att även de ska ha kunna få ihop vardagspusslet är det viktigt att kommunen erbjuder förskola/nattis och fritids på obekväm arbetstid.

___________________________________________________________

 

Kultur och Fritidsnämnden

2014: 3,5 mnkr / 2015-2017: 4 mnkr

 

Ökat tillskott till fler fritidsledare I syfte att återinföra fritidsgårdarna i Mark

Kostar 2014: 1,5 mnkr/år / 2015-2017: 2 mnkr/år

 • Ett tillskott till fler fritidsledare kommer skapa förutsättningar att bedriva öppen ungdomsverksamhet över hela kommunen och att utöka öppethållandet av våra fritidsgårdar i Kinna, Skene, Sätila och Fritsla.

 

Ökat tillskott till Kulturskolan K&F

Kostar 2014-2017: 2 mnkr/år

 • Tillskottet kommer att göra att det inte längre är någon kö till Kulturskolan.

__________________________________________________________

 

Miljönämnden

2014-2017: 600 tkr

 

Ett ökat ramtillskott

Kostar 2014-2017: 600 tkr

 • En utökad ram som kommer att täcka Miljönämndens behov med bland annat kontroller och tillsyn.

__________________________________________________________

 

Plan och Byggnadsnämnden

2014-2017: 1 mnkr 

 

Utökad energi- och klimatrådgivning

Kostrar 2014-2017: 1 mnkr

 • De senaste årens miljöinnovationsutveckling har inneburit ett större fokus på bland annat små och storskalig användning av solceller. För att denna utveckling på allvar ska kunna sprida sig både på privata och offentliga byggnader är det en fördel om kommunen har en utökad utåtriktad energi- och klimatrådgivning.

__________________________________________________________

 

Socialnämnden

2014: 30,233 mnkr / 2015: 41,717 mnkr / 2016: 54,998 / 2017: 74,627 mnkr

 

Ett ökat ramtillskott

Kostar 2014: 29,993 mnkr / 2015: 41,417 mnkr / 2016: 54,698 mnkr / 2017: 74,327 mnkr

 • Socialnämnden är den nämnd som under de senaste åren haft den största obalansen i sin budget. Detta har medfört att nämnden behövt ta beslut som kraftigt försämrat standarden på verksamheten. Under de kommande åren förväntas de lagstadgade behoven att öka. Det har nu kommit till ett läge då det inte går att effektivisera mer utan att skapa en fullkomligt ohållbar situation både för brukare och personal. Det är därför viktigt att skapa förutsättningar för att ge nämnden en budget för att kunna skapa en balans och framför allt kunna utveckla inför framtiden.

 

Ökat stöd till Kvinnojouren Mark-Svenljunga-Tranemo

Kostar 2014-2017: 300 tkr

 • Kvinnojouren Mark- Svenljunga-Tranemo bedriver en angelägen social verksamhet och fungerar som ett viktigt komplement till verksamheter i offentlig regi, bl.a. Socialnämndens individ- och familjeomsorg. De bedriver ett otroligt viktigt arbete som tyvärr ständigt ökar i antal behövande. Förslaget innebär att Kvinnojouren får ökade resurser och på ett lättare kunna bedriva sin verksamhet.

 

Avskaffa LOV

 • Avskaffa alla privata vinster i välfärden och inför istället en äkta valfrihet i enlighet med Malmö stads ”helhetssyn i hemtjänsten”

___________________________________________________________

 

Teknik och Servicenämnden

Ger 2014: 3,871 mnkr / 2015: 5,093 mnkr / 2016: 6,261 / 2017: 3,276 mnkr

 

Avdrag för VA TSN

Ger 2014: 4,171 mnkr / 2015: 5,453 mnkr / 2016: 6,621 mnkr / 2017: 4,616

 

Underhåll av solceller

 

Kostar för underhåll 2015-2017: 60 tkr/år

 • Underhållskostnaden av monterade solceller är 60 tkr/år fördelat över 30 år och ger en total underhållskostnad 1,8 milj.

 

Skattetillskott VA

Kostrar 2017: 980 tkr

 

Kapitalkostnad för investering av solceller

Kostrar 2014-2017: 300 tkr

 

Tillskott till VA TSN ur kommunens överskott för 2013

Kostar 2014: 4,5 mnkr

 • Ett tillskott ur kommunens överskott för 2013 ges för att finansiera överföringsledningarna från Ubbhult till Skene.

___________________________________________________________

 

Investeringsplan – Teknik och servicenämnden

 

Satsning på montering av solceller

Kostar 2014-2017 3 mnkr/år

 • De senaste årens miljöinnovationsutveckling har inneburit ett större fokus på bland annat storskalig användning av solceller. Förslaget innebär att 3 mnkr/år under 2014-2017 avsätts för att montera solceller på kommunala byggnader. Detta ger ungefär 150KW solceller monterat och klart. Det skulle ge ungefär 135.000Kwh/år. Normal livslängd på solceller är 30år. Satsningen är både en klimat och jobb investering då det skapar nya arbetstillfällen i kommunen.