Media

Vi vill satsa på barn och utbildning!

http://markbladet.se

Barn- och utbildningsnämnden hade sammanträde den 13 maj. En av punkterna gällde att fastställa flerårsbudgeten för perioden 2016-2019. I en omvärldsanalys drog förvaltningen slutsatser om vilka åtgärder som behöver vidtas för att nå målen med verksamheten.
Ett antal av dessa åtgärder skulle medföra en större ekonomisk ram för nämnden än vad som beslutats i tvåårsbudgeten för 2015-2016.
I omvärldsanalysen framgår det att åtgärderna är av en sådan vikt att en utökning av ramen för 2016 är befogad med hänsyn till verksamhetsmålen.

Uppnå rikets snitt
Som enda parti i barn- och utbildningsnämnden stöttade Vänsterpartiet förvaltningens kloka förslag på nödvändiga satsningar inom förskola och skola redan under kommande år. Förvaltningen vill bland annat att Marks kommun ska uppnå minst rikets snitt vad det gäller den ekonomiska satsningen per elev. Vidare vill förvaltningen att lönerna ska uppgå till minst snittet i Västra Götalandsregionen.
Vi vill påpeka vikten av satsningar för att uppnå visionen om att bli en av de 30 bästa skolkommunerna i Sverige.

Ansträngd verksamhet
Vi accepterar inte att de styrande i kommunen ytterligare skär ner inom en redan ansträngd verksamhet. Det är främst de barn och elever som redan i dag har det svårt som blir lidande vid fler nedskärningar.

För att kunna tillgodose behoven inom flera områden skulle det krävas ytterligare 10 Mkr vilket motsvarar drygt en procent av nämndens budget. Det anser vi att våra barn och unga är värda.
Kjell Andersson
och Malin Gemzell
för Vänsterpartiet i Barn-och utbildningsnämnden

Skriv en kommentar