Budget

Vi kommer göra allt vi kan!

Samtliga partier gick till val på mer resurser till äldre, skola, barnomsorg och återtag av tidigare gjorda försämringar i kollektivtrafik och färdtjänst. Ändå stannade det i tomma löften.

Men så blir det när Alliansen med stöd av MP och MBP regerar vidare. Vi i V kan munhuggas kring detaljfrågor i delårsrapporten, vi ser att kommunens ekonomi går ihop. Men jag minns vad partierna påstod, lovade och uttryckte i de olika debatterna inför valet, förutom Margareta Lövgren som ägnade valrörelsen åt att beskriva hur bra det går och inte lovade mer än att fortsätta privatiseringarna! Men alla övriga partier har kommit med olika utfästelser och löften som aldrig kan infrias. Av den enkla anledningen att det saknas ekonomiskt utrymme till det.

Återställning omöjlig
När vi från V på fullmäktigesammanträdet den 30 oktober föreslog en skattehöjning på 50 öre var vi fullt medvetna om att förslaget inte skulle gå igenom. I vår budget för 2014 föreslog vi en skattehöjning på 1 krona. När den nya ”blå-gröna” politiska ledningen i VG-regio­nen som första åtgärd föreslår en skattehöjning med 40 öre visste vi att utrymmet för en höjning med en krona inte fanns. Inte då kommunal- och landstingsskatt saknar progressivitet. Men vi är fullständig klara över att de neddragningar som gjorts inom kommunen inte kan återställas genom omprioriteringar inom nuvarande ekonomiska ramar.
Storleken på barngrupper och skolklasser kommer därför att förbli stora. Äldreomsorgen kommer även i fortsättningen att vara underbemannad. Våra funktionshindrade invånare kommer inte kunna ta semesterresor då personalkostnaderna blir för dyra. Icke lagstadgade verksamheter inom kultur- och fritidsområdet kommer att dras ner. Tjänster kommer inte att återbesättas och vår personal på marknivå kommer även i fortsättningen att lida under besparingskrav, stress och känslan av att inte räcka till. Att detta medför höga sjukskrivningstal vet vi. Att vi har problem med rekrytering av välutbildad, kvalificerad arbetskraft vet vi också.

Nya nerdragningar
Vi får istället sätta vårt hopp till den nya (S)regeringen och riktade skattemedel från Stockholm för att kunna freda kommunens kärnverksamheter från ytterligare neddragningar, ramanpassningar eller rationaliseringskrav som den lokala politiska styrningen kommer att rikta mot oss alla.
Det är viktigt för mig att tydligt deklarera, att vi på alla plan, kommer att säga nej och reservera oss mot beslut som gör att våra svagaste grupper får ytterligare försämringar.

 

Arthur Thiry
Fullmäktigeledamot och Gruppledare
Vänsterpartiet Mark

Skriv en kommentar