Val2014

Skattehöjning och invånarantal

http://markbladet.se

Genom Markbladet fick vi en fråga. Hur ser vår syn på skattehöjning ut och hur stämmer skattehöjning med vår målsättning om att öka invånarantalet i kommunen, om en ökad kommunalskatt skulle verka avskräckande för fler att flytta till Mark?
Vi har i alla debatter påpekat, att en bra kommunal service är grunden för tillväxt både när det gäller antalet invånare och företag.


Vad menar vi då med kommunal service? Vi menar att barnomsorg med tillräckligt personal och mindre barngrupper är viktig, även på obekväm arbetstid. Att vi ska ha skolor med tillräckliga resurser (personal!) för att nå kunskapsmål och utveckla självständigt tänkande individer.
Vi vill ha genuspedagoger för att öka jämställdhet, välfungerande skolhälsovård med personal och tid för att möta dagens behov. Flera specialpedagoger och kuratorer som kan arbeta med våra barn och ungdomar efter deras behov redan nu och inte skjuta behovet på framtiden.  Samt feriejobb för alla ungdomar som vill ha sysselsättning.

För de äldre
Vidare ska vi ha äldreomsorg med (i motsats till dagens situation) generös biståndsbedömning där plånbokens storlek inte är avgörande för att kunna få (köpa?) det stöd man behöver. Valfriheten inom den kommunala välfärden ska vara verklig. Det betyder egen möjlighet att välja sitt boende och styra de insatser man är i behov av.
Demensvård värd namnet ska finnas i närhet av den egna bostadsorten, givetvis med välutbildade personal. Hemtjänstpersonal som har tid att prata med de äldre. Vidare, ökad bemanning på våra boenden med personal som inte behöver dela upp sin arbetsdag i flera skilda arbetspass. Gratis kollektivtrafik för våra äldre och en färdtjänst värd namnet.

Funktionsnedsatta
Vi ska skapa rimliga förutsättningar för våra medborgare med funktionsnedsättning, både synlig och osynlig. Personal som vidareutbildas i dessa frågor och dagsersättning på en rimlig nivå som uppmuntrar till utveckling inom daglig aktivitet.
Vi behöver bygga bort den bostadsbrist som finna inom Marks Kommun, med nya hyreslägenheter utanför tätorten och lägenheter där hyrorna är rimliga.

Stora satsningar
Under den kommande mandatperioden behöver vi göra stora satsningar på välfärd. Vi vet att Mark har alla förutsättningar att bygga en framtid på solidaritet, rättvisa och medmänsklighet. Detta mål kommer aldrig att nås utan Vänsterpartiet.
Vi vill ha en Marks kommun där jobben är trygga, kvinnor och män är jämställda. Där solidaritet och medmänsklighet är drivkrafter i samhällsutveckling och miljötänkande är en självklarhet.

Karin Jageby (V)

Arthur Thiry (V)

Eivor Hellman Max (V)

 

Skriv en kommentar