Media

Våga vänstra, våga utveckla landsbygden

http://markbladet.se/

Sveriges välfärd blir allt mer ojämnt fördelad. Drygt 90 000 fler anställda krävs enbart för att upprätthålla da­gens kvalitet i välfärden till år 2030. Det visar TCO i en rapport.

 

Studien visar att många re­gioner och kommuner med åldrande befolkning får det allt svårare att klara välfärdens finansiering.

Att behålla och rekrytera ny personal är en avgörande fråga för små kommuners framtid. Det är svårt redan i dag, men inom en snar framtid kommer alltså många fler att behöva anställas. Det kräver ökade resurser. Att välja bort skattesänkningar är därför självklart för oss när vi ser så stora behov i vård, om­sorg och skola.

Krävs politisk vilja Regeringens tro på marknadslösningar fungerar inte när befolkningen är för liten för att generera de vinster marknaden vill ha, det har folk på landsbygden bittert fått erfara. Det krävs en politisk vilja och en tydlig politik.

I vår landsbygdsplattform har vi lagt ett 80-tal förslag till en hållbar utveckling av skogs- och landsbygder. Grö­na näringar och en ökad självförsörjning av livsmedel är nödvändiga för att ställa om vårt land i en hållbar riktning. Det kan göras ge­nom att omfördela våra ge­mensamma resurser så att välfärd och grundläggande service fungerar i hela landet.

Här är några av Vän­sterpartiets förslag: • Statsbidragen till kommuner och landsting ska höjas. De behöver dess­utom värdesäkras så att de inte urgröps årligen av pris- och löneökningar. Omfördelningen mellan rika kommuner och re­gioner behöver utökas.

• Rabatt på studielånet för personer som jobbar i bristyrken och som eta­b­lerar sig i områden med stora rekryteringsprob­lem.

• Tillsätt en kommission med representanter från arbetsmarknadens parter, Sveriges kommuner och landsting, Småkom och landsbygdens organisationer. Syftet ska vara att finna lösningar för att säkra personalförsörjningen på landsbygden.

• Bättre arbetsvillkor inom välfärdsyrkena. Heltider ska vara norm, delade turer endast i undantagsfall, inflytandet över ar­betet stort och många yr­ken behöver bättre löne­utveckling.

Investeringar Arbetslöshet är kostsamt bå­de för individen och för samhället i stort. Med offentliga investeringar i infrastruktur, energiomställning, livsmedel och välfärd kan fler människor få arbete. Det är inte rimligt att staten har som mål att spara cirka 35 miljarder per år när arbetslösheten är hög och landsbygden utarmas.

De som har kapital och högre inkomster måste bidra mer än i dag och överskottsmålet ändras till ett mål om budget i balans. Så kan hela Sverige leva och utvecklas. Så kan vi skapa ett rättvist och välmående samhälle.

 

Ulla Andersson, ekonomisk-politisk talesperson (V)

Lena Olsson, riksdagsledamot (V)

Emil Persson Torgerson, ordförande Mark (V)

Skriv en kommentar