Motioner

Motion – Anta ett Funktionshinderpolitiskt program

2013-05-22

Var femte person i Sverige har någon form av funktionsnedsättning. Det kan till exempel röra sig om nedsatt syn eller hörsel, intellektuell eller psykisk funktionsnedsättning, elöverkänslighet eller rörelsehinder. Andelen personer med funktionsnedsättning ökar med stigande ålder, men även i åldersgruppen 16 – 29 år har mer än var tionde person en funktionsnedsättning.

Att göra samhället mer tillgängligt för personer med funktionsnedsättning gynnar alla. Ett talesätt är: Tillgänglighet är nödvändigt för några få, bra för de flesta och bekvämt för alla.

 

Idag saknar Marks kommun ett samlat arbete för funktionshinderfrågor. Om Marks kommun på allvar ska vara en kommun där läget för det goda livet råder är det ett måste att vi systematiskt arbetar för att detta läge ska råda för samtliga kommunens invånare. För detta behövs det ett funktionshinderpolitiskt program som omfattar samtliga förvaltningars, kontors och kommunala bolags verksamheter.

 

Jag yrkar därför att kommunfullmäktige fattar beslut om att ge kommunstyrelsen i uppdrag:

Att ta fram ett Funktionshinderpolitiskt program, framtaget i ett sammarbete mellan samtliga förvaltningar och politiken i samråd med det kommunala funktionshinderrådet

Att programmet gäller till och med 2018

Att fatta beslut om att samtliga förvaltningar antar var sin årsbaserad handlingsplan med åtgärder vilka sammanställs till en kommunövergripande handlingsplan. Denna plan ska vara integrerad i förvaltningarnas verksamhetsplanering och kommunens ordinarie budgetprocess

Att ge Kommunchefen i uppdrag att samordna samtliga förvaltningar och kommunala bolag i framtagandet av det Funktionshinderpolitiska programmet med tillhörande handlingsplan

Att då Funktionshinderpolitiska programmet är antaget, ge kommunfullmäktiges representanter på spinnerskans årsstämma i uppdrag att agera för att implementera Marks kommuns antagna Funktionshinderpolitiska program i de samtliga kommunala bolagens verksamhetsplanering och budgetprocess

 

Angivet datum                                                              Emil Persson Torgerson

 

Kommentarer är avstängda.