Budget

Budgetförslag för Mark 2013-2014 med planering för 2015-2016

Med gemensamma krafter tar vi ansvar för vår allmänna välfärd

Detta är Vänsterpartiet Marks Budgetförslag till Kommunfullmäktiges budget.

 

Kalkyl Drift och resultatbudget  

 

Utdebitering

En skattehöjning med 1 skr för 2013-2014 med planering för 2015-2016

Svar: Ger 58 mnkr/år

 • Förvaltningen har gett tydliga signaler på att de ekonomiska behoven på grund av de gångna årens effektiviseringar är kraftigt eftersatta. Dessutom visar prognosen att de kommande årens utgifter kommer att öka i obalans gentemot inkomsterna. Detta gör att vi inte ser någon annan utväg än att öka kommunens intäkter för att kunna möta framtidens behov av ekonomisk balans och positiv utveckling.

 

Övergripande

Ett resultatmål på 2%

 • Då SKL fastställt att en långsiktigt hållbar kommun bör ligga på ett resultatmål på 2% bör även Marks Kommun göra detta. Det är endast utifrån ett ansvarsfullt långsiktigt perspektiv som vi kan bygga och utveckla en framgångsrik kommun.

 

Ingen reserv på skatteintäckter med 1,5% för 2013-2016

Svar: Ger 2013: 19,4 mnkr / 2014: 20,2 mnkr / 2015: 20,9mnkr / 2016: 21,6 mnkr

 • Då verksamheten är hårt belastad och vi föreslår ett resultatmål på 2% menar vi att det inte är nödvändigt att föreslå en reserv på skatteintäckterna med 1,5%

 

Ingen ramminskning med 1%, alltså inget grundläggande effektiviseringskrav för samtliga nämnder för 2013

Svar: kostar 16 mnkr

 • Förvaltningen har under många är genomfört grundläggande effektiviseringar. Det har nu kommit till ett läge där det inte finns mycket kvar att effektivisera utan att standarden blir kraftigt försämrad och belastningen på personalen ohållbar. Det är nu dags att skapa förutsättningar för en positiv utveckling och då är denna grundläggande besparningen ett hinder.

 

Kommunstyrelsen 2013: 4,5 mnkr / 2014: 4,5 mnkr / 2015: 4,5 / 2016: 4,5 mnkr        

Gratis kollektivtrafik +65

Svar: Kostar 2013: 1 mnkr / 2014: 1 mnkr / 2015: 1 mnkr / 2016: 1 mnkr

 • Gratis kollektivtrafik för pensionärer skapar större möjlighet för denna målgrupp att nyttja kollektivtrafiken. Denna grupp har generellt en låg månadsinkomst och detta förslag gynnar deras möjlighet att nyttja kollektivtrafiken istället för egen bil eller färdtjänst.

 

Billigare kollektivtrafik 16-19 år

Svar: Kostar 2013: 3,5 mnkr / 2014: 3,5 mnkr / 2015: 3,5 mnkr / 2016: 3,5 mnkr

 • I en geografiskt stor kommun med många utspridda orter är det viktigt att ungdomar har möjlighet att med kollektivtrafik röra sig runt i kommunen. Då Västtrafik de senaste åren kraftigt ökat sina priser har det blivit svårt för familjer med en lägre socioekonomisk standard att ge sina barn denna möjlighet. Förslaget innebär därmed att samtliga ungdomar mellan 16-19 får billigare fritidskort.

 

Ökat stöd till Kvinnojouren Mark-Svenljunga-Tranemo

Svar: Kostar 2013-2016: 300 tkr från Kommunstyrelsens reserver

 • Kvinnojouren Mark- Svenljunga-Tranemo bedriver en angelägen social verksamhet och fungerar som ett viktigt komplement till verksamheter i offentlig regi, bl.a. Socialnämndens individ- och familjeomsorg. De bedriver ett otroligt viktigt arbete som i dagsläget hotas att försämras då Socialstyrelsen avslagit deras ansökan om 300 tkr i utvecklingsmedel. Förslaget innebär att Kvinnojouren kan bedriva sin verksamhet under trygga förhållanden då deras finansiering är säkrad.

 

Socialnämnden 2013: 38,5 mnkr / 2014: 39,1 mnkr / 2015: 53,6 / 2016: 69,2mnkr

Ett ökat ramtillskott

Svar: Kostar 2013: 28,2 mnkr / 2014: 35,1 mnkr / 2015: 53,6 mnkr / 2016: 69,2 mnkr

 • Socialnämnden är den nämnd som under de senaste åren haft den största obalansen i sin budget.  Detta har medfört att nämnden behövt ta beslut som kraftigt försämrat standarden på verksamheten. Under de kommande åren förväntas de lagstadgade behoven att öka. Det har nu kommit till ett läge då det inte går att effektivisera mer utan att skapa en ohållbar situation både för brukare och personal. Det är därför viktigt att skapa förutsättningar för att ge nämnden en budget för att kunna skapa en balans och kunna utveckla inför framtiden.

 

1 nattpersonal på varje avdelning på kommunens demensboenden

Svar: Kostar 4 mnkr 2013-2014

 • Under flera år har behovet av en förbättrad nattbemanning på kommunens demensboenden varit stort. Idag är inte alla vångar/avdelningar på kommunens demensboenden bemannade nattetid. Förslaget innebär att varje våning/avdelning bemannas med en nattpersonal.

 

Barn och Utbildningsnämnden 2013: 23 mnkr / 2014: 25,8 mnkr / 2015: 31,8 / 2016: 51,0 mnkr

Ett ökat ramtillskott

Svar: Kostar 2013: 11 mnkr / 2014: 20,8 mnkr / 2015: 26,8 mnkr / 2016: 46,0 mnkr

 • Barn och Utbildningsnämnden är en av de nämnder som har de högsta kostnaderna samtidigt som dess behov i vissa fall är svårbedömda. Nämndens ekonomiska obalans de senaste åren har varit stor. Detta har medfört kraftiga effektiviseringar som drabbat både barn, elever och personal hårt.  Samtidigt ökar kraftigt nämndens framtida behov. Det är viktigt att skapa förutsättningar för en säkrad framtida utveckling av nämndens verksamhet.

 

Slopat vårdnadsbidrag

Svar: Omfördelning av 2,4 mnkr som istället går till förskolan 2013-2016

 • Avskaffandet av Vårdnadsbidraget och omfördelning av dess ram till förskolan.

 

Barn/elever med behov av särskilt stöd

Svar: Kostar 2013-2016: 5 mnkr

 • Då nämnden tidigare tvingats genomföra stora effektiviseringar har denna grupp drabbats hårt. Förslaget innebär därför att extra tillskott tillförs Barn/elever med behov av särskilt stöd.

 

Kultur och Fritidsnämnden

Ökat tillskott till fler fritidsledare till den öppna ungdomsverksamheten och lokal för en fritidsgård i Skene

Svar: Kostar 2013: 1,5 mnkr / 2014-2016: 2 mnkr

 • Behovet av en utökad öppen ungdomsverksamhet i Skene är stort. I dagsläget finns det ingen lokal där fritidsgårdsverksamheten kan utgå från. För att skapa förutsättningar för att utöka denna verksamhet tillförs ett tillskott till fler fritidsledare samt en lokal för en fritidsgård i Skene.

 

Plan och Byggnadsnämnden

Utökad energi- och klimatrådgivning

Svar: Kostrar 1 mnkr 2013-2016

 • De senaste årens miljöinnovationsutveckling har inneburit ett större fokus på bland annat små och storskalig användning av solceller. För att denna utveckling på allvar ska kunna sprida sig både på privata och offentliga byggnader är det en fördel om kommunen har en utökad utåtriktad energi- och klimatrådgivning.

 

Teknik och Servicenämnden

Underhåll av solceller

            Underhåll 60 tkr/år 2014-2016

 • Underhållskostnaden av monterade solceller är 60 000/år fördelat över 30 år och ger en total underhållskostad 1,8 milj.

 

 Investeringsplanen – Teknik och servicenämnden

Satsning på montering av solceller

Svar: Kostrar 3 mnkr vid montering 2013.

 • De senaste årens miljöinnovationsutveckling har inneburit ett större fokus på bland annat storskalig användning av solceller.  Förslaget innebär att 3 mnkr under 2013 avsätts för att montera solceller på kommunala byggnader. Detta ger ungefär 150KW solceller monterat och klart. Det skulle ge ungefär 135.000Kwh/år. Vilket i sin tur motsvarar 13,5m3 eldningsolja/år. Normal livslängd på solceller är 30år, vilket innebär nästan en halv miljon liter olja! Satsningen är både en klimat och jobb investering.

Kommentarer är avstängda.